Skip navigation

Änderung der Betriebssatzung

B 2018/EBF/3992

Files

Consultations

April 24, 2018
Betriebsausschuss "Forum Oelde"
Ö 5. Änderung der Betriebssatzung
ungeändert beschlossen
public agenda item
June 4, 2018
Rat
Ö 7.1. Änderung der Betriebssatzung
ungeändert beschlossen, Ja: 26, Nein: 0, Enthaltungen: 0
public agenda item