Skip navigation

Umbesetzung im Betriebsausschuss "Forum Oelde"

B 2019/011/4361

Files

Consultations

Sept. 23, 2019
Rat
Ö 5.2. Umbesetzung im Betriebsausschuss "Forum Oelde"
ungeändert beschlossen, Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: -
public agenda item